ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා 2018 දෙසැම්බර් මස 18 වන දින ශ්‍රී ලංකාවේ දොලොස්වන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ ය.

Contact Info :

ලිපිනය අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය
අංක. 58
ශ්‍රීමත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත
කොළඹ 07
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 (112) 575317/18,+94 (112) 370737/38
ෆැක්ස් +94 (112) 575310 , +94 (112) 574143
ඊ-මේල් info@pmoffice.gov.lk