අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් 2019 නොවැම්බර් මස 21 දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රිික සමාජවාදී ජනරජයේ දාහතරවන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ ය.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලිපිනය අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය
අංක. 58
ශ්‍රීමත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත
කොළඹ 07
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 (112) 575317/18,+94 (112) 370737/38
ෆැක්ස් +94 (112) 575310 , +94 (112) 574143
ඊ-මේල් info@pmoffice.gov.lk