දැනට ශ්‍රී ලංකාව විසින් ප්‍රධාන ආහාර වර්ග, සත්ව නිෂ්පාදන මෙන්ම මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන ආනයනය සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 200 ක් පමණ වැය කරනු ලබයි. එහෙත්, ආනයනය කරනු ලබන එම ආහාර වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් දේශීයව වස විසෙන් තොරව ගුණාත්මකව නිෂ්පාදනය කර ගැනීමේ හැකියාව ඇති අතර සත්ව නිෂ්පාදන මෙන්ම මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනද තවදුරටත් වැඩිකර ගැනී‍මේ හැකියාව පවතී. වාර්ෂිකව වැයවෙන ආනයනය වියදම අඩුකර ගනිමින් දේශීයව නිපදවිය හැකි සියළුම ආහාර වර්ග උපරිම වශයෙන් මෙරටෙහි නිෂ්පාදනය කර ගැනීම කාලීන අවශ්‍යතාවයක් බවට පත්ව ඇත.

තවද ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර පරිභෝජන තත්වයන් සලකා බලන විට පෝෂණවේදීන්ගේ නිර්දේශයන්ට අනුව ඒක පුද්ගල දෛනික එළවලු හා පළතුරු පරිභෝජනය ග්රෑම් 200 බැගින් වියයුතු වුවද, එය මේ වනවිට ග්රෑම් 100 ක පමණ මට්ටමක පවතී. එමෙන්ම ඒක පුද්ගල මත්ස්‍ය පරිභෝජනය දිනකට ග්රෑම් 60 ක් වියයුතු වුවත් එය දිනකට ග්රෑම් 40 ක් පමණ වීමද ඒක පුද්ගල කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පරිභෝජනය දිනකට මිලි ලීටර් 100 ක් වුවත් එය ද පහළ මට්ටමක පැවතීමත් ශ්‍රී ලංකා‍වේ ජනතාවගේ පෝෂණ මට්ටම අඩුවීම කෙරෙහි දැඩි බලපෑමක් ඇතිකර තිබේ.

ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන දේශීයව නිෂ්පාදනය කළ හැකි ආහාර වර්‍ග ගුණාත්මකව නිෂ්පාදනය කර ස්වයංපෝෂිත ඉලක්ක කරා ලඟාවීම හා එමගින් විශාල විදේශ විනිමයක් රටතුල ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන උපාය මාර්ග හා ඊට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් අන්තර්ගත වන පරිදි විෂය භාර අමාත්‍යංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන ඒකාබද්ධ කරගනිමින් “ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන” 2016-2018 කාලය තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම්කර ඇත.

අරමුණු

  • ප්‍රශස්ථව භූමිය උපයෝජනය කර ගනිමින් දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදන කළ හැකි ආහාර වලින් රට ස්වයංපෝෂිත කිරීම සහ ඒ මගින් ආහාර ආනයනය සඳහා වැය වන විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කර ගැනීම.
  • නිෂ්පාදන කාර්යයේදී ගුණාත්මක යෙදවුම් හා යෝග්‍ය තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතාකර නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව උපරිම කිරීම හා නිෂ්පාදන පිරිවැය අවම කිරීම.
  • දේශීය ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ සියළු ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කිරීම හා පාසැල් ප්‍රජාව, ගොවි සංවිධාන ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන සහ මහජනතාවගේ එදිනෙදා ජීවිතයට මෙම වැඩ සටහන බද්ධ කරවීම.
  • ආහාර නිෂ්පාදනයේදී රසායනික පොහොර හා පලිබෝධ නාශක භාවිතය අවම කොට පරිසර හිතකාමී ක්‍රම අනුගමනය කිරීම මගින් ගුණාත්මක ආහාර ද්‍රව්‍ය සුලබ කිරීම.
  • අතිරේක ආහාර සංචිත විධිමත්ව කළමනාකරණය කිරීම මගින් ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කිරීම
  • කෘෂි පාරිසරික කලාප පදනම් කරගත් භෝග නිෂ්පාදන වැඩ සටහනක් හ‍ඳුන්වාදීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් රටේ සමබර සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම