12

මහවැලි එල්. කලාපයට අයත් වැලිඔය කිරිඉබ්බන්වැව ජලාශයේ බැම්ම ප‍්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් අනතුරුව ජනතා අයිතියට පවරාදීම අද සිදු කෙරුණේ ද ජනාධිපතිතුමා අතිනි.

ජලාශය වෙත මත්ස්‍ය පැටවුන් දහදාහක් මුදාහැරීම ද ජනාධිපතිතුමා අතින් සිදු විය.

මහවැලි එල් කලාපයේ කිරි ඉබ්බන්වැව කොට්ඨාසයේ ජනකපුර ඒකකයේ විදුලි වැට කි.මි 8 ක් ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් වූ රුපියල් ලක්ෂ 55 ක චෙක්පත භාරදීම ද ජනාධිපතිතුමා අතින් සිදු කෙරිණි.

අක්කර අඩි 2440 ක් වූ කිරිඉබන්වැව ජලාශයෙන් කුඹුරු අක්කර 900ක් පමණ වගා කෙරෙන අතර පවුල් 520කට පමණ ඉන් සෙත සැලසේ.

වැව ප‍්‍රතිසංස්කරණයට ලක් කෙරුණේ වසර 30 කින් පසුව වීම ද විශේෂත්වයක් වන අතර වැය කෙරුණු මුදල රුපියල් මිලියන 103 කි.

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

13

 

© 2017 - ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති කාර්යාලය