විධායක ජනාධිපති ධුරය

ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ රාජ්‍ය ප්‍රධානියා ජනාධිපති වේ. එසේම ජනාධිපති විධායකයේ ප්‍රධානියා, රජයේ ප්‍රධානියා සහ හමුදා සේනාවන්ට අණ දෙන ප්‍රධානියා ද වේ.

ජනාධිපති තෝරාගනු ලබන්නේ ජනතාව වන අතර ඒ අවුරුදු පහක ධුර කාලයකට ය. ජනාධිපතිතුමාට ඕනෑම අවස්ථාවක පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගි වීමට, ඇමතීමට සහ පණිවිඩ යැවීමට අයිතියක් ඇත. එසේම ජනාධිපතිතුමාට සියලු ම වරප්‍රසාද සඳහා හිමිකම් ඇත, ඡන්දය පාවිච්චි කිරිම අයිතියට අමතරව නිර්මුක්තිය සහ පාර්ලිමේන්තු සාමාජික ලෙස බලය, පාර්ලිමේන්තුවේ හෝ එහි සාමාජිකයෙක් ලෙස ඕනෑම වරප්‍රසාද කඩවීමක් සම්බන්ධව වගකිය යුතු නොවේ.

ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ ප්‍රධානියා වේ, කැබිනට් රැස්වීමේ මුලසුන දැරීම සහ පාර්ලිමේන්තුවට තෝරා පත් කර ඇති සාමාජිකයන් අතරින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පත් කිරීමේ බලය ද හිමි වේ.

ජනාධිපතිතුමාගේ බලයට යටතේ ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් ව තිබෙන නිතීන්ට එකඟව අදාළ කැඳවීම සිදු කිරීමට, සභාව විසුරුවා හැරීමට, පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට සහ ජනමත විචාරණයක් කැඳවීම සිදු කළ හැකිය.

  • ඡන්දයෙන් පත් කළ ජනාධිපතිතුමාට ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් පවරන බලය මත සියලු ම පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයන් ආරම්භයට රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුකූලව පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශ නිකුත් කළ හැකිය
  • පාර්ලිමේන්තුවේ චාරිත්‍රානුකූල ව සභාවාරයේ මුලසුන දැරීම
  • මහ කොමසාරිස් , පූර්ණ බලතල සහිත තානාපති සහ අනෙකුත් තානාපති නියෝජිතයන් භාර ගැනීම සහ පිළිගැනීම, පත් කිරීම සහ තානාපති බලතල පැවරීම
  • රාජ්‍ය ලාංඡනය ලඟ තබා ගැනීම, අග්‍රාමාත්‍යවරයා, අමාත්‍යවරුන් සහ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් පත් කිරීම, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අග්‍ර විනිශ්චයකරු සහ අනෙකුත් විනිශ්චයකරුවන් පත් කිරීම වැනි ප්‍රතිපාදනයන් පිළිබඳ කෙටුම්පත් සඳහා භාවිතා කිරීම සහ ඉඩම් පවරා දීම සහ මහජනයා වෙත පවරා දී ඇති නිශ්චල දේපළ ඇතුළු ඕනෑම දෙයක් මුද්‍රා තැබීම සඳහා රාජ්‍ය ලාංඡනය භාවිතා කිරීමට ජනාධිපතිවරයා ලෙස නීත්‍යනුකූල අවශ්‍ය වීම හෝ බලය පවරා ඇත
  • යුද්ධය හා සාමය ප්‍රකාශ කිරීම
  • ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හෝ ලිඛිත නීතියට පටහැනි නොවන ලෙස, අන්තර්ජාතික නීතියට අනුව ජනාධිපතිවරයා කළ යුතු හෝ කිරීමට අවසර එවන් සියලු ම දෑ සහ ක්‍රියා ක්‍රියාවට නැංවීම
  • කමා කිරීම, දඬුවමක් කල් දැමීම, ලබා දුන් දඬුවමක් වෙනුවට ලිහිල් දඬුවමක් ලබා දීම සහ සම්පූර්ණ දඬුවම හෝ කොටසක් අවලංගු කිරීම