ගරු උදය රන්ජිත් සෙනෙවිරත්න මහතා, ජනාධිපති ලේකම්

666