ආචාර්ය පී.බී.ජයසුන්දර, ජනාධිපති ලේකම්PB-Jayasundara