අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වන “මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජනාධිපති කාර්යය සාධන බලකායේ” තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම හා මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණයට අදාල රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් “මතින් නිදහස් රටක්”  වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රධාන වගකීම වේ.  ඒ අනුව,

  1. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් “මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය” කැඳවීම හා පහසුකම් සැලසීම.
  2. “මතින් නිදහස් රටක්” ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ‍වැඩසටහන සඳහා බිම් මට්ටමේ සිට  ජාතික මට්ටම දක්වා තිරස් හා සිරස් සම්බන්ධතාවය සහතික කරමින් ඒකාබද්ධ වැඩසටහන් සැකසීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පසුවිපරම.
  3. රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන මගින් සිදුකරනු ලබන මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කටයුතු වල ප්‍රගතිය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත වාර්තා කිරීම.
  4. මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කටයුතු සඳහා වෙන් කරන ප්‍රතිපාදන කළමනාකරණය කිරීම.
  5. රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන සඳහා සම්පත් දායකයින් පුහුණු කිරීම.
  6. අධ්‍යාපන ආධාරක සකස් කිරීම හා බෙදා හැරීම.
  7. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත ලැබෙන පැමිණිලි හා යෝජනා සම්බන්ධයෙන්  ක්‍රියාත්මක වීම.
  8. මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය අධෛර්යමත් කරන විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත දැන්වීම් සකස් කර ප්‍රචාරය කිරීම.
  9. මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට පෙළඹවීම් කාරකයක් වන ආකර්ශනීය ප්‍රචාරක උපාය මාර්ග පරාජය කිරීම සඳහා ආගමික නායකයන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන්, සමාජ ක්‍රියාකාරිකයන් මත්ද්‍රව්‍ය   නිවාරණ ක්‍රියාකාරකම්වලට දායක කරගැනීම සඳහා  අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීම.

දැක්ම

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මෛත්‍රී පාලනයක් ස්ථාවර රටක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුකූලව මතින් නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරීම මඟින් ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික වශයෙන් සංවර්ධනයට පසුබිම සැකසීම.

මෙහෙවර

මද්‍යසාර, දුම්කොළ හා නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය ක්‍රමානුකූලව අඩු කිරීමෙන් ඒවා භාවිතයෙන් වන හානිය අවම කිරීම මගින් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය හා යහපැවැත්ම දියුණු කිරීමත්, නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව වැඩිකිරීමත්, දිළිඳුකම පිටුදැකීමත් සඳහා සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වීම.

ලිපිනය

අධ්‍යක්ෂ
මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජනාධිපති කාර්යය සාධන බලකාය
ජනාධිපති කාර්යාලය
කොළඹ 01

දුරකතන අංකය – 0114354614

ෆැක්ස් අංකය – 0114354561

විද්‍යුත් තැපෑල psdp@presidentsoffice.lk

වෙබ් අඩවියwww.drugfree.gov.lk

Facebook page- Presidential Task force on Drug Prevention