අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ “මෛත්‍රී පාලනයක්… ස්ථාවර රටක්” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුළ, මෙරට වියළි කලාපයේ දිස්ත්රික්ක ගණනාවක ව්‍යසනයක් ලෙස ව්‍යාප්ත වී ඇති වකුගඩු රෝගය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂී අවධානයක් යොමු කොට ඇත. ඊට අදාළව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් හා සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ වකුගඩු රෝග නිවාරණය හා රෝගීන්ගේ සුභසාධනය උදෙසා කටයුතු කිරීම සඳහා වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය පිහිටුවා ඇත. දැනුම නතුකර ගැනීම හා හුවමාරු කිරීම නිරවද්‍ය ක්‍රමවේදයන් යොදාගැනීම, රෝග වැලැක්වීම හා ප්‍රතිකාර ලබා දීම සහ පීඩාවට පත්වූවන්ගේ සුභසාධනය, සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාදාමයක් මඟින් සහතික වීම අරමුණු කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජනාධිපති කාර්යය සාධන බලකාය සංවර්ධන හා විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙහි කාර්යය භාරය පහත පරිදි වේ.

  • ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් සකස් කිරීම.
  • අන්තර් අමාත්‍යංශ, දෙපාර්තුමේන්තු හා ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණය.
  • නීතිමය හා ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා සම්බන්ධව මැදිහත්වීම (නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා බදු ප්‍රතිපත්ති ආදී).
  • පහසුකාරකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම.
  • සුපරීක්ෂණය / අධීක්ෂණය
  • පසු විපරම හා ප්‍රගති පාලනය.

දැක්ම

නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය තවදුරටත් වැලැක්වීම හා වකුගඩු රෝගීන්ගේ හා ඔවුන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයන්ගේ සුභසාධනය.

මෙහෙවර

දැනුම නතුකර ගැනීම හා හුවමාරු කිරීම, නිරවද්‍ය ක්‍රමවේදයන් යොදා ගැනීම, රෝග වැලැක්වීම හා ප්‍රතිකාර ලබාදීම සහ පීඩාවට පත් වුවන්ගේ සුබ සාධනය, සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාදාමයක් මගින් සහතික වීම.

නිල ලිපිනය

වකුගඩු රෝග නිවාරණ කාර්ය සාධන බලකාය
ජනාධිපති කාර්යාලය
කොළඹ 01.

නිල වෙබ් අඩවිය: http://www.presidentialtaskforce.gov.lk

ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ

නම: Mr. Asela Iddawela
දුරකථන අංකය: 0114 354 620
ජංගම දුරකථන අංකය: 0777 718 880
ෆැක්ස්: 0114 354 697
ඊමේල් ලිපිනය: asela.iddawela@gmail.com

ජනාධිපති සහකාර ලේකම්

නම: ජී. බී. එම්. ලලිත් බණ්ඩාර
දුරකථන අංකය: 0114 354 620
ජංගම දුරකථන අංකය: 0718 232 897
ෆැක්ස්: 0114 354 697
ඊමේල් ලිපිනය: lalith@presidentsoffice.lk