uq,amsgqj       |    j o;a;    |     meje;ajQ l:d     |    m%jD;a;s    |
 
 
 
   
 Print  Email
miq msg

cd;sl wNsudkh iq/lSug udf.a mQ¾K lemùu - ckdêm;s;=ud 59 jk ksoyia Èk Wf<, wu;ñka m%ldY lrhs

 
February 04, 2007 - 05:00 GMT  
---------------------------------------------------------------------------------  

wo fï ft;sydisl Èkfha§ uu kej; ish¨u m%cd;d;a;%jd§ n,fõ.hka fj;ska b,a,d isákafka cd;sl kHdh m;%fha§ ;udf.a mjq,g" cd;shg" wd.ug fyda mlaIhg uq,ska ;u ud;DN+ñh ;nkak hehs ckdêm;s uyskao rdcmlaI ue;s;=ud m%ldY lrhs'

t;=ud fuu woyia m< lf<a wo Èk fmrjrefõ .d¨uqjfodr msáfha § wNsudkj;a wkaoñka meje;s 59 jk ksoyia Èk Wf<, wu;ñks'

iïmQ¾K l:dj

 
   
   
   
  top
   

Copyright © 2006 Mahinda Rajapaksa, Inc. All rights reserved.